Podmínky užívání stránek www.spacil.cz

(dále jen „Podmínky“)

I.

Základní informace, Prodávající

1.1   Stránky www.spacil.cz a internetové obchody provozované v rámci domény www.spacil slouží:

a)      k nákupu léčivých přípravků od jednotlivých lékáren provozujících své internetové obchody v rámci domény www.spacil.cz,

b)      k možnosti zjištění cen v konkrétní lokalitě a následnému objednání s osobním odběrem zboží od lékárny v dané lokalitě prostřednictvím jejího internetového obchodu provozovaného v rámci domény www.spacil.cz

c)       ke srovnání ceny léčivých přípravků a dalšího zboží nabízeného spolupracujícími lékárnami či dalšími subjekty,

d)      k nákupu jiného zboží než léčivých přípravků.

1.2   Subjektem, který zajištuje technický provoz stránek a jejich správu je společnost: 

Dr. spacil s.r.o., IČ: 286 73 719

Praha 9 - Libeň, Kovářská 549/12, PSČ 190 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod zn. C 156008

(dále jen „Dr. spacil“)

1.3   Prodávajícím ve vztahu k zákazníkovi je u léčivých přípravků vždy některá z lékáren, v rámci jejíhož elektronického obchodu provozovaného v rámci domény www.spacil.cz zákazník produkt objedná. Seznam všech spolupracujících lékáren je možné najít ZDE , spolu s odkazem na jejich registraci u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. U jiných produktů, než jsou léčivé přípravky, může být prodávajícím i jiný subjekt než lékárna. Lékárnou se pro účely těchto podmínek myslí subjekt s příslušnými oprávněními k výdeji léčivých přípravků.

1.4   Tyto podmínky nepředstavují kupní smlouvu mezi Dr. Pilulkou a zákazníkem, uzavřenou s využitím rozhraní www.spacil.cz, a souhlas s těmito podmínkami nepředstavuje uzavření takové kupní smlouvy. Podmínky upravující kupní smluvní vztah mezi zákazníkem a lékárnou/jiným prodejcem, se kterým zákazník uzavírá kupní smlouvu, jsou zveřejněny v internetovém obchodě konkrétní lékárny a odsouhlaseny zákazníkem při odeslání objednávky (viz čl. II Podmínek). 

1.5   Do internetového obchodu konkrétní lékárny/jiného prodejce se zákazník dostává potom, co po vyhledání produktu pomocí vyhledávače v rámci www.spacil.cz zvolí některou z vyhledaných cenových nabídek. V rámci tohoto internetového obchodu je jednoznačně identifikována lékárna/jiný prodejce, který v případě nákupu produktu bude ve vztahu k zákazníkovi prodávajícím nesoucím veškerou odpovědnost spojenou s prodejem produktu. Identifikaci prodávajícího lze v rámci internetového obchodu najít na místě dle připojené ilustrace:

 

Dát screenshot s vyznačením

 

1.6   V případě, že je prodávajícím lékárna, je součástí identifikace i odkaz na registraci u Státního ústavu pro kontrolu léčiv potvrzující oprávnění k výdeji léčivých přípravků a Ústavem přidělené logo.

1.7   Webový server www.spacil.cz zajišťuje zákazníkům možnost vyhledávat a srovnávat nabídky jednotlivých lékáren. Dr. spacil neodpovídá za případné chyby, nepřesnosti nebo vadné údaje nabídek jednotlivých lékáren.

 

II.

Nákup zboží

 

2.1   Všechny lékárny a další subjekty nabízející své zboží v rámci internetových obchodů provozovaných na doméně www.spacil.cz se řídí jednotnými obchodními podmínkami[FKH2] .  Tyto obchodní podmínky jsou zákazníkovi předkládány k odsouhlasení při dokončování každé jednotlivé objednávky.

2.2   Zákazník má možnost provést výběr produktu nabízeného jednotlivými lékárnami zadáním názvu produktu nebo jeho části do vyhledávacího pole www.spacil.cz. Po provedení výběru produktu zákazníkem nabídne www.spacil.cz seznam relevantních nabídek, odpovídajících zadání zákazníka. Seznam nabídek je uspořádán podle ceny produktů.

2.3   U každé nabídky jsou uvedeny minimálně následující údaje:

-            název produktu;

-            fotografie produktu; mohou být přitom užity i fotografie, které se mohou lišit např. v barvě od balení produktu; pro posouzení souladu produktu s konkrétní nabídkou je vždy rozhodující textový popis nabídky;

-            specifikace produktu dle jeho povahy;

-            cena produktu - je vždy uvedena jako cena konečná, včetně DPH, přičemž nezahrnuje náklady na dopravu zboží k zákazníkovi, není-li v nabídce uvedeno jinak;

-            popis produktu dle zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech ve znění pozdějších předpisů.

2.4   Vedle ceny produktu může být v nabídce uvedena rovněž cena jeho dopravy k zákazníkovi, případně jednotlivých způsobů dopravy, nabízených lékárnou.

2.5   Po výběru konkrétní nabídky již v rámci internetového obchodu konkrétní lékárny uloží zákazník produkt do nákupního košíku, jehož obsah má možnost zkontrolovat, měnit a odstranit jeho případné chyby před odesláním objednávky.

2.6   V nákupním košíku se zákazníkovi zobrazí vždy všechno zboží uložené v košíku, identifikace lékárny, cena produktu, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všech produktů uložených v košíku a náklady na dopravu objednávaných produktů; ceny produktů se zobrazují včetně DPH.

2.7   Odeslání objednávky zákazníkem je považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy s příslušnou lékárnou. Konkrétní lékárna pak prostřednictvím svého internetového obchodu provozovaného v rámci www.spacil.cz potvrdí objednávku na e-mailovou adresu zadanou v rámci objednávky. Přijetím potvrzení objednávky zákazníkem je uzavřena kupní smlouva s konkrétní lékárnou. V případě, že je zákazník spotřebitelem, je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou ve smyslu § 51a a násl. občanského zákoníku.

2.8   Zákazník bere na vědomí, že jednotlivá práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, právo na odstoupení od kupní smlouvy, dodání produktu, záruka za jakost produktu, reklamace, odpovědnost lékárny jako prodávajícího, garance vrácení kupní ceny a další náležitosti vztahující se ke smluvnímu vztahu mezi zákazníkem a lékárnou, jsou obsaženy v obchodních podmínkách specifikovaných v čl. 2.1 výše.    

IV.

Registrace, ochrana osobních údajů

 

3.1   Na základě registrace zákazníka provedené na www.spacil.cz vznikne zákazníkovi uživatelský účet, který je možné použít k nákupu v rámci všech internetových obchodů v provozovaných v rámci www.spacil.cz  (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může zákazník provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2   Při registraci a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že žádný ze subjektů zúčastněných na provozování www.spacil.cz nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zákazníka.

3.4   Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5   Uživatelský účet může být zrušen, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než       nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6   Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.7   Zákazník v rámci zřízení uživatelského účtu dává společnosti Dr. spacil souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů zadaných v rámci registrace pro marketingové účely související s činnosti www.spacil.cz, tedy pro zasílání marketingových sdělení, telemarketing, sms a pro provozování bonusového klubu spacil, který je věrnostním programem všech osob provozujících internetové obchody v rámci www.spacil.cz. Souhlas se vztahuje i na údaje o jednotlivých nákupech provedených zákazníkem v rámci domény www.spacil.cz u kteréhokoli z prodávajících. Osobním údajem se tak rozumí zejména jméno a příjmení, akademický titul, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, informace o zdravotní pojišťovně a informace o provedených nákupech zákazníka.

3.8   Souhlas je udělován až do doby vyjádření písemného nesouhlasu se zpracováním zaslaným na adresu ……………………..  Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře[FKH3]  na webových stránkách www.spacil.cz Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře) včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje mohou být předávány osobám, které provozují internetový obchod na adrese www.spacil.cz a to pouze v souladu s konkrétní kupní smlouvou, kterou zákazník s daným prodávajícím uzavře. 

3.9   V rámci objednávky pak zákazník dává konkrétní lékárně/prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu konkrétní lékárny/jiného prodávajícího, která bude dostupná v rámci internetového obchodu lékárny/jiného prodávajícího. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména emailu lékárny/jiného prodávajícího. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

3.10           Dr. spacil a všichni prodávající v rámci domény www.spacil.cz prohlašují, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a marketingových akcí a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Všechny zúčastněné subjekty budou postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně zákazníkem, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

 

 

V.

Nežádoucí účinky – závady v jakosti zboží

 

4.1   V případě výskytu nežádoucího účinku léčiva je žádoucí, aby zákazník kontaktoval konkrétní lékárnu, o které dotčený přípravek koupil. Údaje o lékárně najde zákazník na objednávce. Objednávku je možné najít v účtu zákazníka po jeho přihlášení na www.spacil.cz.

4.2   Kontakt na lékárnu je možné nalézt i v seznamu lékáren  s kontakty na jejich pracovníky pověřené zpracováním hlášení o nežádoucích a vedením informační služby.

4.3   Dr. spacil rovněž umožňuje hlášení nežádoucích účinků prostřednictvím webového formuláře. Na základě vyplnění formuláře bude Dr. spacil kontaktovat příslušnou lékárnu odpovědnou za plnění povinností související se závadami v jakosti léčiv.Zákazník je povinen v rámci formuláře zadat co nejpodrobnější údaje umožňující identifikaci dotčeného zboží, zejména číslo objednávky.

 

VI.

Závěrečná ustanovení

 

5.1     Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem 1. 7. 2013

5.2     Dr. spacil je oprávněn tyto Podmínky změnit, o čemž je povinen informovat zákazníka na stránkách www.spacil.cz.

5.3     Vztah mezi Dr. Pilulkou a zákazníkem se řídí těmito Podmínkami a právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

5.4     V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek.


Zákaznická linka: 775 862 229, info@spacil.cz Prodejny Kontakt

Přihlášení Registrace

Košík je prázdný 0

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím