V souladu s obecným nařízením GDPR o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „Nařízení“) uvádíme informace o zpracování osobních údajů.

Naše kontaktní údaje v záležitostech ochrany osobních údajů
Naše společnost ELESPA, s.r.o. vystupuje jako tzv. správce osobních údajů. V případě dotazů, žádostí nebo námitek vztahujících se ke zpracování osobních údajů se prosím obraťte na naše níže uvedené kontaktní údaje:

ELESPA, s.r.o.
Nádražní 173
664 53 Újezd u Brna

1. Právní základ zpracování osobních údajů, způsob a účel zpracování, doba uložení
Vaše osobní údaje jsme oprávněni i bez vašeho souhlasu zpracovávat:

  • v rozsahu nezbytném pro splnění našich povinností z kupní smlouvy,
  • v rozsahu nezbytném pro splnění našich povinností vůči zákazníkům,
  • v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis, např. zákon,
  • v rozsahu nezbytném k ochraně našich oprávněných zájmů – přímý marketing

Dále uvádíme podrobnější informace o jednotlivých právních základech pro zpracování osobních údajů:

Zpracování pro splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli

Osobní údaje zpracováváme, abychom s Vámi mohli uzavřít kupní smlouvu a dále za účelem splnění našich povinností z kupní smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení). Tímto způsobem zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení) a adresní údaje (adresu bydliště, případně Vámi zadanou doručovací adresu, e-mailovou adresu, tel. číslo) případně popisné údaje, pokud jste je uvedli v objednávce (akademický titul).
Účelem zpracování osobních údajů je uzavření kupní smlouvy a následné splnění našich povinností z kupní smlouvy, zejména dodání zboží na Vámi uvedenou adresu a za účelem předání osobních údajů Vámi zvolenému přepravci nebo výdejní službě (např. Uloženka nebo prodejna ELEKTRO Spáčil Újezd u Brna).
Doba uložení: Po dobu nezbytnou pro splnění našich povinností z kupní smlouvy.
Zpracování pro účely vedení uživatelského účtu

Našim kupujícím zřizujeme uživatelský účet a zpracováváme jejich osobní údaje, abychom mohli plnit naše povinnosti dle obchodních podmínek (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení) a umožnit zákazníkům dálkově přímý přístup k osobním údajům, popř. jim umožnit provádět jejich změny a opravy (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení).
Účelem zpracování osobních údajů je služba spočívající v automatickém předvyplnění objednávkového formuláře, zobrazení historie objednávek v uživatelském účtu a zajištění přímého přístupu k osobním údajům zákazníkům.
Doba uložení: Po dobu trvání uživatelského účtu, tj. do doby, než svůj uživatelský účet zrušíte. V případě neaktivních zákazníků však můžeme po předchozím upozornění jejich uživatelský účet zrušit a osobní údaje vymazat.
Zpracování pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis

Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení).
Vystavujeme daňové doklady, které jsme povinni uchovávat a archivovat po dobu stanovenou právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.) a zákonem o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.). Další povinnosti nám vyplývají z občanského zákoníku, zejména z právní úpravy tzv. spotřebitelských smluv.
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění našich zákonných povinností zejména v oblasti účetnictví a daňových předpisů, a dále vyřizování případných reklamací vad zboží, příjem zboží v případě odstoupení od kupní smlouvy.
Doba uložení: Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.
Naše oprávněné zájmy pro výkon přímého marketingu

Vaše osobní údaje dále zpracováváme, protože je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení), a to způsobem uvedeným níže.
Na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, můžeme posílat e-mailový newsletter (obchodní sdělení), pouze však s nabídkou zboží a souvisejících služeb našeho e-shopu - nebudeme Vám zasílat žádné nabídky třetích stran. Máte možnost odmítnout zasílání newsletteru.
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je možnost informovat Vás o novém sortimentu, akcích a službách našeho e-shopu. Toto považujeme za nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Za tímto účelem zpracováváme pouze e-mailovou adresu. Proti tomuto způsobu zpracování osobních údajů můžete podat námitky a odhlášením newsletteru velice jednoduše zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ukončit.
Doba uložení: Vaši e-mailovou adresu uchováváme po celou dobu trvání Vašeho uživatelského účtu.

Pouze na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje:v souvislosti s užíváním Cookies nebo síťových identifikátorů
pro účely zasílání newsletteru (nejste-li našim zákazníkem)
Cookies a údaje o návštěvě webových stránek. V případě Vašeho souhlasu s užíváním cookies budeme shromažďovat informace o tom, které naše webové stránky navštěvujete a jak je používáte. Přitom budeme shromažďovat následující údaje:
IP adresa,
datum a čas návštěvy a dobu návštěvy stránky,
zdrojové URL (stránka, z které přicházíte),
seznam navštívených našich stránek
a informace o zařízení a prohlížeči (typ a verze prohlížeče, operační systém atd.).
Tyto osobní údaje používáme a analyzujeme pro účely remarketingu.

Zasílání newsletteru

Souhlas k zasílání newsletteru potřebujeme pouze od návštěvníků našich stránek, kteří nejsou našimi zákazníky. Ti mají možnost přihlásit se k odběru newsletteru tím, že zadají svou e-mailovou adresu.
Účelem zpracování e-mailové adresy je zasílání obchodních sdělení a nabídek na e-mailovou adresu, kterou jste vložili do přihlašovacího políčka.
Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vaší e-mailové adresy (osobního údaje). Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat přímo prostřednictvím newsletteru, a to způsobem, který je v každém newsletteru uveden v jeho zápatí.
Pokud ještě dříve neodvoláte souhlas, budeme Vaši e-mailovou adresu zpracovávat po dobu pěti let.

2, Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám, tzn. příjemcům osobních údajů, zejména za účelem zajištění provozu našeho e-shopu, splnění našich povinností ze smlouvy a za účelem přímého marketingu v rozsahu uvedeném shora..
Příjemci osobních údajů mohou být:

a, Společnost ELESPA, s.r.o. Nádražní 173, 664 53 Újezd u Brna jako zpracovatel a poskytovatel servisních služeb.
b, Provozovatel hostingu společnost VSHosting s.r.o., IČ: 61505455, se sídlem Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika, vedená Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 29746 jako zpracovatel.
c, Vámi zvolení poskytovatelé dopravních a výdejních služeb uvedení na stránce Doprava zboží.
d, Poskytovatel služeb emailingu WEBKOMPLET (služba MailKomplet)  jako zpracovatel.
e, dodavatelé, pojišťovny, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí.

f, Zasílání dotazníků Heureka - ověřeno zákazníky: zasílání dotazníků Heureka za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům. Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti a jiných průzkumů předává osobní údaje v rozsahu a e-mailová adresa třetím straně – dalšímu správci – společnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

g, orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři, pokud je to nezbytné pro splnění naší zákonné povinnosti.

3,Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako tzv. subjektu údajů, a to za podmínek uvedených v článku 15 Nařízení.Vaše osobní údaje jsou Vám přístupné v rámci uživatelském účtu po celou dobu jeho trvání.
Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu nebo doplnění. Své osobní údaje však můžete opravovat nebo měnit sami v rámci svého uživatelského účtu.
Právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají
Máte právo na omezení zpracování
Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to tehdy, pokud zpracováváme osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy odůvodňujeme-li zpracování tím, že je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů; oprávněným zájmem odůvodňujeme zpracování pro účely přímého marketingu
Námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu v praxi znamená, že můžete vznést námitku proti zasílání newsletteru nebo jiných obchodních sdělení, a my Vám newslettery a jiná obchodní sdělení nadále zasílat nebudeme.
 
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které takový souhlas vyžadují, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27,170 00 Praha

Tyto informace o zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018

 

 

 


Zákaznická linka: 775 862 229, info@spacil.cz Prodejny Kontakt

Přihlášení Registrace

Košík je prázdný 0

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím